Privacyverklaring

 

 

Ruud Krispijn Fotografie, gevestigd aan Voorstraat 19, Bad Nieuweschans, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens:

Voorstraat 19, 9693 EE  Bad Nieuweschans, tel. nr. 0597522425 

Ruud Krispijn is de Functionaris Gegevensbescherming van Ruud Krispijn Fotografie. Hij is te bereiken via ruud@ruudkrispijnfotografie.nl 

Ruud Krispijn Fotografie verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons hebt verstrekt of doen verstrekken.

 

Persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam.

- Adresgegevens.

- Telefoonnummer.

- E-mailadres.

- Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en/of telefonisch.

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken.

Wij verwerken geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken.

Ruud Krispijn Fotografie verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Het afhandelen van uw betaling.

- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder.

- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.

- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.

- Om goederen en/of diensten bij u af te leveren.

 

Geautomatiseerde besluitvorming.

Ruud Krispijn Fotografie neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren.

Ruud Krispijn Fotografie bewaart uw persoonsgegevens zo lang als nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld doch nooit langer dan 10 jaar.

 

Delen van persoonsgegevens met derden.

Ruud Krispijn Fotografie verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Ruud Krispijn Fotografie blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken.

Ruud Krispijn Fotografie gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

  

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen.

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast hebt u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Ruud Krispijn Fotografie en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of overdracht van uw persoonsgegevens of een verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@ruudkrispijnfotografie.nl.

 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk op uw verzoek.

 

Ruud Krispijn Fotografie wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen.

Ruud Krispijn Fotografie neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons op via info@ruudkrispijnfotografie.nl